திருக்குறள் சிறப்பு

Posted Print Friendly and PDF

திருக்குறள் சிறப்பு

(திருவள்ளுவ மாலையிலிருந்து)

ஆயிரத்து முந்நூற்று முப்பது அருங்குறளும்
பாயிரத்தி னோடு பகர்ந்ததற்பின் - போயொருத்தர்
வாய்க்கேட்க நூலுனவோ மன்னு  தமிழ்ப்புலவ
ராய்க்கேட்க வீற்றிருக்க லாம்
                                                                        - நத்தத்தனார்

ஓதற்கு எளிதாய் உணர்தற்கு அரிதாகி
வேதபி பொருளாய் மிகவிளங்கித் - தீதற்றோர்
உள்ளுதொறும் உள்ளுதொறும் உள்ளம் உருக்குமே
வள்ளலுவர் வாய்மொழி மாண்பு.
                                                                         - மாங்குடி மருதனார்

எல்லாப் பொருளும் இதன்பால் உள; இதன்பால்
இல்லாத எப்பொருளும் இல்லையால் - சொல்லால்
பறந்தபா வால்என் பயனவள் ளுவனார்
கரந்தபா வையத் துணை.
                                                                        - மதுரைத் தமிழ் நாயனார்

பூவிற்குத் தாமரையே பொன்னுக்குச் சாம்புதேம்
ஆவிற்கு அருமுனியா யானைக்கு - அமரரும்பல்
தேவில் திருமால் எனச்சிறந்தது என்பவே
பாவிற்கு வள்ளுவர்வெண் பா.
                                                                          - கவிசாகரப் பெருந்தேவனார்

அறமுப்பத் தெட்டுப் பொருளெழுபது இன்பத்
திறம்இருபத் தைந்தால் தெளிய - முறைமையால்
வேத விழுப்பொருளை வெண்குறளால் வள்ளுவனார்
ஓதவழுக்கு அற்றது உலகு.
                                                                          - மதுரைப் பெருமருதனார்