பொருட்பால் - அரசியல் - கல்வி

Posted in , , , Print Friendly and PDF

குறள் 391:

கற்க கசடறக் கற்பவை கற்றபின்
நிற்க அதற்குத் தக.
கலைஞர் உரை:
பிழை இல்லாதவற்றைத் தனது குறைகள் நீங்குமளவுக்குக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கற்ற பிறகு அதன்படி நடக்கவேண்டும்.
மு.வ உரை:
கல்வி கற்க நல்ல நூல்களைக் குற்றமறக் கற்க வேண்டும், அவ்வாறு கற்ற பிறகு, கற்ற கல்விக்கு தக்கவாறு நெறியில் நிற்க வேண்டும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
கற்கத் தகும் நூல்களைப் பிழை இல்லாமல் கற்க; கற்ற பிறகு கற்ற கல்விக்கு ஏற்ப நல்ல வழிகளில் வாழ்க.
Translation:
So learn that you may full and faultless learning gain,
Then in obedience meet to lessons learnt remain.
Explanation:
Let a man learn thoroughly whatever he may learn, and let his conduct be worthy of his learning.
குறள் 392:
எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு..
கலைஞர் உரை:
எண்ணும் எழுத்தும் எனப்படும் அறிவுக் கண்களைப் பெற்றவர்களே, உயிர் வாழ்வோர் எனக் கருதப்படுவார்கள்.
மு.வ உரை:
எண் என்று சொல்லப்படுவன எழுத்து என்று சொல்லப்படுவன ஆகிய இரு வகைக் கலைகளையும் வாழும் மக்களுக்குக் கண்கள் என்று கூறுவர்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
வாழும் நல்லவர்க்கு அறிவியலும் கலைஇயலும் சிறந்த கண் என்று அறிந்தவர் கூறுவர்.
Translation:
The twain that lore of numbers and of letters give
Are eyes, the wise declare, to all on earth that live.
Explanation:
Letters and numbers are the two eyes of man.
குறள் 393:
கண்ணுடையர் என்பவர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.
கலைஞர் உரை:
கண்ணில்லாவிடினும் அவர் கற்றவராக இருப்பின் கண்ணுடையவராகவே கருதப்படுவார். கல்லாதவருக்குக் கண் இருப்பினும் அது புண் என்றே கருதப்படும்.
மு.வ உரை:
கண்ணுடையவர் என்றுக் கூறப்படுபவர் கற்றவரே, கல்லாதவர் முகத்தில் இரண்டுப் புண் உடையவர் ஆவார்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
ற்றவரே கண் உடையவர்; கல்லாதவரோ முகத்தில் இரண்டு புண்ணையே உடையவர்.
Translation:
Men who learning gain have eyes, men say;
Blockheads' faces pairs of sores display.
Explanation:
The learned are said to have eyes, but the unlearned have (merely) two sores in their face.
குறள் 394:
உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில்.
கலைஞர் உரை:
மகிழ்ச்சி பொங்கிடச் சேர்ந்து பழகுவதும், பிரிந்திட நேரும் போது மனங்கலங்குவதும் அறிவிற் சிறந்தோர் செயலாகும்.
மு.வ உரை:
மகிழும் படியாகக் கூடிபழகி (இனி இவரை எப்போது காண்போம் என்று ) வருந்தி நினைக்கும் படியாகப் பிரிதல் புலவரின் தொழிலாகும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
மற்றவர்கள் கூடி வரும்போது, மனம் மகிழ அவர்களுடன் கலந்து பேசி, இனி இவரை எப்போது, எவ்வாறு சந்திக்கப் போகிறோம் என்று அவர்கள் எண்ணுமாறு பிரிவது கற்று அறிந்தவரின் செயல்.
Translation:
You meet with joy, with pleasant thought you part;
Such is the learned scholar's wonderous art!.
Explanation:
It is the part of the learned to give joy to those whom they meet, and on leaving, to make them think (Oh! when shall we meet them again).
குறள் 395:
உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்
கடையரே கல்லா தவர்.
கலைஞர் உரை:
அறிவுடையார் முன் அறிவில்லாதவர் போல் தாழ்ந்து நின்று, மேலும் கற்றுக்கொள்பவர்களின் ஆர்வத்தைக் கற்றுக் கொள்ளாதவர்கள் கடைநிலை மாந்தராக கருதப்படுவார்கள்.
மு.வ உரை:
செல்வர் முன் வறியவர் நிற்பது போல் (கற்றவர்முன்) ஏங்கித் தாழ்ந்து நின்றும் கல்விக் கற்றவரே உயர்ந்தவர், கல்லாதவர் இழிந்தவர்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
செல்வர் முன்னே ஏழைகள் நிற்பது போல் ஆசிரியர் முன்னே, விரும்பிப் பணிந்து கற்றவரே உயர்ந்தவர்; அப்படி நின்று கற்க வெட்கப்பட்டுக் கல்லாதவர், இழிந்தவரே.
Translation:
With soul submiss they stand, as paupers front a rich man's face;
Yet learned men are first; th'unlearned stand in lowest place.
Explanation:
The unlearned are inferior to the learned, before whom they stand begging, as the destitute before the wealthy.
குறள் 396:
தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்குக்
கற்றனைத் தூறும் அறிவு.
கலைஞர் உரை:
தோண்டத் தோண்ட ஊற்றுநீர் கிடைப்பது போலத் தொடர்ந்து படிக்கப் படிக்க அறிவு பெருகிக் கொண்டே இருக்கும்.
மு.வ உரை:
மணலில் உள்ள கேணியில் தோண்டிய அளவிற்க்கு நீர் ஊறும், அதுபோல் மக்களின் கற்றக் கல்வியின் அளவிற்கு அறிவு ஊறும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
மணலில் தோண்டிய அளவு சிறு குளத்தில் நீர் ஊறும்; மக்கள் கற்ற அளவே அறிவும் வளரும்.
Translation:
In sandy soil, when deep you delve, you reach the springs below;
The more you learn, the freer streams of wisdom flow.
Explanation:
Water will flow from a well in the sand in proportion to the depth to which it is dug, and knowledge will flow from a man in proportion to his learning.
குறள் 397:
யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையுங் கல்லாத வாறு.
கலைஞர் உரை:
கற்றோர்க்கு எல்லா நாடுகளிலும் எல்லா ஊர்களிலும் சிறப்பு என்கிறபோது, ஒருவன் சாகும் வரையில் கற்காமல் காலம் கழிப்பது ஏனோ?.
மு.வ உரை:
கற்றவனுக்கு தன் நாடும் ஊரும் போல வேறு எதுவாயினும் நாடாகும், ஊராகும் ஆகையால் ஒருவன் சாகும் வரையில் கல்லாமல் காலங்கழிப்பது ஏன்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
கற்றவனுக்கு எல்லா நாடும் சொந்த நாடாம்; எல்லா ஊரும் சொந்த ஊராம். இதனைத் தெரிந்தும் ஒருவன் இறக்கும் வரை கூடப் படிக்காமல் இருப்பது ஏன்?.
Translation:
The learned make each land their own, in every city find a home;
Who, till they die; learn nought, along what weary ways they roam!.
Explanation:
How is it that any one can remain without learning, even to his death, when (to the learned man) every country is his own (country), and every town his own (town) ?.
குறள் 398:
ஒருமைக்கண் தான்கற்ற கல்வி ஒருவற்கு
எழுமையும் ஏமாப் புடைத்து.
கலைஞர் உரை:
ஒரு தலைமுறையில் பெறும் கல்வி அறிவானது, ஏழேழு தலைமுறைக்கும் பாதுகாப்பாக அமையும்.
மு.வ உரை:
ஒரு பிறப்பில் தான் கற்றக் கல்வியானது அப்பிறப்பிற்கு மட்டும் அல்லாமல் அவனுக்கு ஏழுபிறப்பிறப்பிலும் உதவும் தன்மை உடையது.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
ஒருவன் ஒரு பிறவியில் கற்ற கல்வி, அவனுக்கு ஏழு பிறப்பிலும் - எழும் பிறவிதோறும் கூடவே சென்று உதவும்.
Translation:
The man who store of learning gains,
In one, through seven worlds, bliss attains.
Explanation:
The learning, which a man has acquired in one birth, will yield him pleasure during seven births.
குறள் 399:
தாமின் புறுவது உலகின் புறக்கண்டு
காமுறுவர் கற்றறிந் தார்.
கலைஞர் உரை:
தமக்கு இன்பம் தருகின்ற கல்வியறிவு உலகத்தாருக்கும் இன்பம் தருவதைக் கண்டு, அறிஞர்கள் மேலும் மேலும் பலவற்றைக் கற்றிட விரும்புவார்கள்.
மு.வ உரை:
தாம் இன்புறுவதற்குக் காரணமான கல்வியால் உலகமும் இன்புறுவதைக் கண்டு, கற்றறிந்த அறிஞர் மேன்மேலும் (அக் கல்வியையே) விரும்புவர்.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
தம் மனத்தை மகிழ்விக்கும் கல்வியினால் உலகம் மகிழ்வதைக் கண்டு கற்று அறிந்தவர்கள் மேலும் கற்கவே விரும்புவார்கள்.
Translation:
Their joy is joy of all the world, they see; thus more
The learners learn to love their cherished lore.
Explanation:
The learned will long (for more learning), when they see that while it gives pleasure to themselves, the world also derives pleasure from it.
குறள் 400:
கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை.
கலைஞர் உரை:
கல்வி ஒன்றே அழிவற்ற செல்வமாகும். அதற்கொப்பான சிறந்த செல்வம் வேறு எதுவும் இல்லை.
மு.வ உரை:
ஒருவனுக்கு அழிவு இல்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியே ஆகும், கல்வியைத் தவிர மற்றப் பொருள்கள் (அத்தகைய சிறப்புடைய) செல்வம் அல்ல.
சாலமன் பாப்பையா உரை:
கல்வியே அழிவு இல்லாத சிறந்த செல்வம்; பிற எல்லாம் செல்வமே அல்ல.
Translation:
Learning is excellence of wealth that none destroy;
To man nought else affords reality of joy.
Explanation:
Learning is the true imperishable riches; all other things are not riches.

This entry was posted at Tuesday, January 27, 2009 and is filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

10 comments

உவப்பத் தலைக்கூடி உள்ளப் பிரிதல்
அனைத்தே புலவர் தொழில். - திருக்குறள் -394.

விருப்பமுடன் ஒன்றாக கூடி உள்ளத்தால் பிரிந்து இருத்தல் எல்லாம் புலவர்கள் தொழில்.

கருத்தால் பிரிந்து அன்பால் இணைந்து இருத்தல் ,அதாவது கருத்து முரண்பாடு இருப்பினும் இணைத்து வாழ்தல் .....ஆனால் விளக்கம் தந்த பெரு மக்கள் இப்படி பார்க்கவில்லை.

July 18, 2012 at 8:59 PM
Anonymous  

wonderful site! may you live long!!

any particular reason, parimelazhagar urai has not been given?

July 4, 2013 at 1:01 PM
Anonymous  

Reason is simple. Parimel azhagar is a Brahmin and a great scholar. So the latest so called "Dravidian" political class deliberately ignores him and want to hide his great commentary under the narrow minded idiotic commentary of their worthless leader.

November 28, 2013 at 1:56 AM

குறள் 400:
கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவற்கு
மாடல்ல மற்றை யவை.

we can take this approach:

i)கேடில் விழுச்செல்வம்,
ii)கல்வி
this twos are great then others or nothing can compare with this
note :
கேடில் விழுச்செல்வம் = what ever we hear from others specially experienced peoples may be teacher's ,scholar's , else from some one experience with some kind of work or activity
கல்வி - what ever we learn

September 4, 2014 at 8:30 AM
Anonymous  

// ஒரு தலைமுறையில் பெறும் கல்வி அறிவானது, ஏழேழு தலைமுறைக்கும் பாதுகாப்பாக அமையும்.// - எழுமை - ஏழேழு ??

November 12, 2014 at 3:58 AM

True

February 1, 2015 at 7:14 AM

that's true

August 25, 2015 at 5:26 AM

शिक्षा --धर्म --तिरुक्कुरल ३९१ से ४००
शिक्षा --धर्म --तिरुक्कुरल ३९१ से ४००
१. हमें बिना किसी कसार के सीखना चाहिए. सीखने के बाद प्राप्त ज्ञान का अक्षरसः पालन करना चाहिए. धर्म मार्ग से फिसलना नहींचाहिये.

२. अंक और अक्षर ज्ञान ही वास्तविक आँखें है. मनुष्य जीवन के प्राण ये ही हैं.

३. शिक्षित अंधे को कोई भी अँधा नहीं कहेंगे ; नेत्र होकर भी जो अशिक्षित हैं, उसे अंधे कहेंगे.अशिक्षितों की आँखें आँखें नहीं ,वे तो दो घाव है.

४.ज्ञानी मिलकर रहते समय आनंदप्रद व्यवहार करेंगे ; बिछुड़ते समय ऐसी खुशी की बातें छोड़कर जायेंगे कि फिर मिलने के विचार से पछताना पडेगा.. यही कवियों का पेशा है.

५. रायीशों के सामने रंक अपने को हीन मानेंगे ; वैसे ही शिक्षितों के सामने अशिक्षित हीनता का महसूस करेंगे.

६. खोदते खोदते जैसे पानी ज्यादा निकालता हैं स्त्रोत से वैसे ही शिक्षा भी पढ़ते -पढ़ते बढ़ती रहेगी.
७. शिक्षितों का आदर सर्वत्र होता है ,ऐसी हालत में क्यों मनुष्य अशिक्षित है ?पता नहीं .
८. मनुष्य को एक जन्म में सीखी शिक्षा, कई जन्मों तक लाभप्रद रहेगी.
९.. अपनी सीखी शिक्षा से मिले सुख को खुद अनुभव करके,
संसार के लोगों को भी शिक्षा से मिले आनंद देखकर
शिक्षित और अधिक पढने में लग जायेंगे.
१०. शिक्षा ही शाश्वत निधि है ; उसके सामान शाश्वत संपत्ति और कोई नहीं है.

February 10, 2016 at 2:38 PM

शिक्षा --धर्म --तिरुक्कुरल ३९१ से ४००
शिक्षा --धर्म --तिरुक्कुरल ३९१ से ४००
१. हमें बिना किसी कसार के सीखना चाहिए. सीखने के बाद प्राप्त ज्ञान का अक्षरसः पालन करना चाहिए. धर्म मार्ग से फिसलना नहींचाहिये.

२. अंक और अक्षर ज्ञान ही वास्तविक आँखें है. मनुष्य जीवन के प्राण ये ही हैं.

३. शिक्षित अंधे को कोई भी अँधा नहीं कहेंगे ; नेत्र होकर भी जो अशिक्षित हैं, उसे अंधे कहेंगे.अशिक्षितों की आँखें आँखें नहीं ,वे तो दो घाव है.

४.ज्ञानी मिलकर रहते समय आनंदप्रद व्यवहार करेंगे ; बिछुड़ते समय ऐसी खुशी की बातें छोड़कर जायेंगे कि फिर मिलने के विचार से पछताना पडेगा.. यही कवियों का पेशा है.

५. रायीशों के सामने रंक अपने को हीन मानेंगे ; वैसे ही शिक्षितों के सामने अशिक्षित हीनता का महसूस करेंगे.

६. खोदते खोदते जैसे पानी ज्यादा निकालता हैं स्त्रोत से वैसे ही शिक्षा भी पढ़ते -पढ़ते बढ़ती रहेगी.
७. शिक्षितों का आदर सर्वत्र होता है ,ऐसी हालत में क्यों मनुष्य अशिक्षित है ?पता नहीं .
८. मनुष्य को एक जन्म में सीखी शिक्षा, कई जन्मों तक लाभप्रद रहेगी.
९.. अपनी सीखी शिक्षा से मिले सुख को खुद अनुभव करके,
संसार के लोगों को भी शिक्षा से मिले आनंद देखकर
शिक्षित और अधिक पढने में लग जायेंगे.
१०. शिक्षा ही शाश्वत निधि है ; उसके सामान शाश्वत संपत्ति और कोई नहीं है.

February 10, 2016 at 2:39 PM
Anonymous  

why the hell the useless Hindi is around here. Maniac get lost our tamil land.

March 20, 2016 at 11:42 AM

Post a Comment